Rejestr Czynności Przetwarzania wymagany przez RODO

System ZORRO pozwala na automatyczne generowanie Rejestru czynności przetwarzania

Na administratora nałożony jest obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, za które są odpowiedzialni.
Rejestr może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej.


Elementy, które powinny znaleźć się w rejestrze (niezbędne minimum):

  • imię i nazwisko (nazwa), dane kontaktowe administratora, współadministratorów, gdy ma zastosowanie: przedstawiciela administratora i inspektora ochrony danych (zaleca się podanie więcej niż jednej danej kontaktowej);
  • cele przetwarzania;
  • opis kategorii osób, np. podmioty świadczące usługi IT, księgowo-kadrowe, przewoźnicy;
  • opis kategorii danych osobowych;
  • kategorie odbiorców danych, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
  • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  • jeżeli jest to możliwe – planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – w wielu bowiem przypadkach wskazanie nawet planowanych terminów usunięcia nie jest możliwie lub jest co najmniej znacznie utrudnione;
  • jeżeli jest to możliwe – ogólny opis technologicznych, organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

  • https://panel.systemzorro.pl